Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejsza polityka dotycząca danych osobowych zawiera informacje i odpowiedzi na pytania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych użytkowników oraz ogólnie, związane z prawami użytkowników, dzięki którym mogą oni jak w największym stopniu korzystać z naszej Witryny przy jednoczesnym zachowaniu pełnego do niej zaufania.

Dane osobowe

Informacja Administratora Danych Osobowych sporządzona na podstawie art. 13 Ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Wydawnictwo Jedność („Wydawca”) będące właścicielem domeny internetowej www.greenmink.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Jedność, właściciel marki greenmink.pl

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres siedziby: Wydawnictwo „Jedność”, ul. Jana Pawła II nr 4, 25-013 Kielce

poprzez e-mail: kontakt@greenmink.pl

dzwoniąc pod numer telefonu: +48 41 368 21 44 w. 259

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia w sklepie internetowym lub realizacją usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów, w tym rejestrację w serwisie). Podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług,

marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług Wydawnictwa „Jedność”. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

realizacji wysyłki newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na pozostawieniu adresu e-mail na formularzu do newslettera lub zaznaczenie  zgody na newsletter.

ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www) – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

rozpatrywania zgłoszonych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa

odpowiedzi na zadane pytanie przesłane w formularzu kontaktowym lub poprzez pocztę elektroniczną. W tym przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie rzetelnej informacji dla kontaktujących się z nami osób.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

upoważnieni pracownicy administratora danych,

usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie jak, dostawcy usług IT, firmy księgowe, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,

podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych. 

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

Nie przekazujemy danych do odbiorców w państwach trzecich, Jeżeli w przyszłości taki transfer danych będzie miał miejsce, poinformujemy o tym w niniejszej informacji, jak również zapewnimy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, między innymi poprzez podpisanie z podmiotem w państwie trzecim Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zakupów, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.

W przypadku, gdy skontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy, czy drogą mailową, będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia, w tym również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub realizacji zgłoszonej reklamacji. 

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia). Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:

Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.

Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych,

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).